Výsadby jsou vkusně zakomponovány do přirozených květnatých luk a lesa

Okrasná část

Okrasná část arboreta

je členěna na 105 cíleně osázených záhonů a partií s množstvím okrasných dřevin listnatých i jehličnatých a širokého sortimentu vřesů, vřesovců, rododendronů, trvalek, travin, cibulovin, vodních a dalších rostlin. Tyto výsadby jsou vkusně zakomponovány do přirozených květnatých luk a lesa významného krajinného prvku a dočasného stromového patra Prunus cerasifera.

S místními a evropskými dřevinami stromového vzrůstu se návštěvníci seznámí na vyznačených stezkách.

 • Alnus glutinosa - olše lepkavá
 • Salix alba - vrba bílá
 • Salix caprea - vrba jíva
 • Malus sylvestris – jabloň lesní
 • Pyrus communis – hrušeň obecná
 • Acer platanoides – javor mléč
 • Acer campestre – javor babyka
 • Acer opalus – javor kalinolistý
 • Quercus petrarea – dub zimní
 • Quercus robur – dub letní
 • Quercus rubra - dub červený
 • Prunus avium - třešeň ptačí
 • Carpinus betulus – habr obecný
 • Fraxinus excelsior – jasan ztepilý
 • Fagus sylvatica – buk lesní
 • Tilia cordata – lípa malolistá
 • Pinus sylvestris – borovice lesní
 • Cornus mas – dřín obecný

 

Čarověníky

Samostatnou skupinou výsadeb dřevin je široký sortiment čarověníků, jehličnanů již běžně zavedených ve školkařské produkci i nově nalezených předními českými a evropskými sběrateli a pěstiteli. Cílem této výsadby je získat objektivní informace o jejich růstu a zdravotním stavu na stanovišti bez tvarování a řezu.